Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναθ. 2 (NACE Rev. 2, NACE αναθ. 2)

NACE-el

Actual (last update - September 2021).
Official Data Source: Eurostat (European Union).

Selected item:

This item includes:

This item also includes:

This item excludes:

Reference to ISIC Rev. 4:

Notepad: